ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก เรื่อง จริยธรรมบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ข้อมูลประกอบการายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบ

การพัฒนาคุณภาพอาจารย์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

การบริหารงานในลักษณะโครงการ

การบริหารงานในลักษณะโครงการ 2564
(หลักเกณฑ์รายรับโครงการ)

การบริหารงานในลักษณะโครงการ
2564
(หลักเกณฑ์รายจ่ายโครงการ)

การบริหารงานในลักษณะโครงการ
(รายงานผล)

ปรัชญาอุดมศึกษาไทย
และระบบอุดมศึกษาใหม่

แนวปฎิบัติเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญา

แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา

อำนาจและหน้าที่ของอธิการบดี

เปรียบเทียบ การตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน

PDPA พรบ. คุ้มครองส่วนบุคคล

หมวดที่ 2
หลักการของการจัดการอุดมศึกษา

หมวดที่ 4
หน้าที่และอำนาจ
ของสถาบันอุดมศึกษา

หมวดที่ 8
การคุ้มครองผู้เรียน

หมวดที่ 9
บทกำหนดโทษ

แนวปฏิบัติในการจัดทำความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการ