สำนักงานอธิการบดี

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

การบริหารงานในลักษณะโครงการ

การบริหารงานในลักษณะโครงการ 2564
(หลักเกณฑ์รายรับโครงการ)

การบริหารงานในลักษณะโครงการ
2564
(หลักเกณฑ์รายจ่ายโครงการ)

การบริหารงานในลักษณะโครงการ
(รายงานผล)

ปรัชญาอุดมศึกษาไทย
และระบบอุดมศึกษาใหม่

แนวปฎิบัติเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญา

แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา

อำนาจและหน้าที่ของอธิการบดี

เปรียบเทียบ การตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน

PDPA พรบ. คุ้มครองส่วนบุคคล

หมวดที่ 2
หลักการของการจัดการอุดมศึกษา

หมวดที่ 4
หน้าที่และอำนาจ
ของสถาบันอุดมศึกษา

หมวดที่ 8
การคุ้มครองผู้เรียน

หมวดที่ 9
บทกำหนดโทษ

แนวปฏิบัติในการจัดทำความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการ