กอง
พัฒนานักศึกษา

การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา .jpg

การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
มีวัตถุประสงค์

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม.jpg

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

การเลือกตั้งนายกและกรรมการสโมสร นักศึกษา .jpg

การเลือกตั้งนายกและกรรมการสโมสร นักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

สโมสรนักศึกษา มีหน้าที่และอำนาจ.jpg

สโมสรนักศึกษา มีหน้าที่และอำนาจ

ข้อบังคับ5.jpg

ชุมนุม มีหน้าที่และอำนาจ

ข้อบังคับ6.jpg

สภานักศึกษา มีหน้าที่และอำนาจ

ข้อบังคับ7.jpg

องค์กรนักศึกษา มีหน้าที่และอำนาจ

ข้อบังคับ8.jpg

ชมรม มีหน้าที่และอำนาจ

ข้อบังคับ9.jpg

รายได้ของสภานักศึกษา องค์การนักศึกาา สโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุม