กองบริหาร
งานบุคคล

ขั้นตอนการกำหนดเข้าสู่ตำแหน่ง.jpg

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

วิชาชีพเฉพาะ.jpg

เส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ

ทั่วไป.jpg

เส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งประเภทั่วไป

โครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก.jpg

โครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก

โครงร่างผลงานเชิง-วิเคราะห์.jpg

โครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์

โครงร่างผลงานเชิง-สังเคราะห์.jpg

โครงร่างผลงานเชิงสังเคราะห์

- คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ.jpg

- คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

- การประเมินผลการปฎิบัติงาน