กองคลัง

ขั้นตอนจัดตั้งกองทุน.jpg

ขั้นตอนการจัดตั้งกองทุน

ขั้นตอนจัดตั้งกองทุน ( กองทุนประกอบด้วย ทรัพย์สินและเงินกองทุน).jpg

แหล่งที่มาของทรัพย์สินกองทุน

กองทุน ม (คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ).png

คณะกรรมการบริหารกองทุน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

กองทุน ม (การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการดังนี้).png

การใช้จ่ายเงินกองทุนให้ใช้จ่าย
จากกองทุน เพื่อการดังต่อไปนี้

กองทุน ม (การควบคุมและกำกับกองทุน).png

การควบคุมและกำกับกองทุน

แนวปฏิบัติการเชิญบุคคลมาเป็นวิทยากรและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร.jpg

แนวปฏิบัติการเชิญบุคคล
มาเป็นวิทยากรและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากร

แนวปฏิบัติวิจัย.jpg

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงานวิจัย

0b761b0e1f6c8de2.png

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึก
บัญชีเงินยืมทดรองราชการ
ของ มทร.ตอ.

Untitled-1.jpg

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
รับรู้รายได้และเงินรับฝาก/เงินประกันของ มทร.ตอ.

2a845ded17210189.png

แนวปฏิบัติการเบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จากเงินรายได้

วินัยการเงินการคลัง หมวด 3.jpg

หมวด 3 วินัยการเงินการคลัง

วินัยการเงินการคลัง หมวด 4.jpg

หมวด 4 การบัญชี การรายงาน
และการตรวจสอบ

วินัยการเงินการคลัง หมวด 5.jpg

หมวด 5 การตรวจเงินแผ่นดิน

วินัยการเงินการคลัง หมวด 7.jpg

หมวด 7 วินัยการเงินการคลัง
ผลการตรวสอบการปฎิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

วินัยการเงินการคลัง.jpg

การลงโทษทางปกครอง
ตามกฎหมายปัจจุบัน

วินัยการเงินการคลัง2.jpg

การเสนอเรื่องต่อ คตง. / การพิจารณาวินิจฉัยลงโทษทางปกครอง

วินัยการเงินการคลัง3.jpg

ระเบียบคณะกรรมการตรวเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ