เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่.pdf
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf
ล่าสุด แบบรายงานตามนโยบาย No Gitt Policy.pdf
บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการสร้างวัฒนธรรม No Gift P.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัย NO GIFT POLICY.pdf
ฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะก.pdf
3 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต.pdf
1 ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายไม่รับของขว.pdf
2 ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ CEO.pdf
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่.pdf
webportal16200097485.pdf
แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับสมบูรณ์.pdf
แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี.pdf
โครงการจ้างงานเด็กจบการศึกษาใหม่.pdf
3. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
หนังสือรวมกฎหมาย อว.pdf