คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 NEW !!!

สำนักงานอธิการบดี

(แก้ไขหลังตรวจ) เล่มคู่มือมาตรฐานขั้นตอนก.pdf

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562

sop63_compressed.pdf

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปีสำนักงานอธิการบดี 2563_compressed.pdf
แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับสมบูรณ์.pdf
หนังสือรวมกฎหมาย อว.pdf
webportal16200097485.pdf
แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี.pdf
โครงการจ้างงานเด็กจบการศึกษาใหม่.pdf
3. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่.pdf