คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562

sop63_compressed.pdf

เอกสารเผยแพร่

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ CEO.pdf
1 ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายไม่รับของขว.pdf
2 ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล.pdf
3 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต.pdf
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่.pdf
webportal16200097485.pdf
แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับสมบูรณ์.pdf
แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี.pdf
โครงการจ้างงานเด็กจบการศึกษาใหม่.pdf
3. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
หนังสือรวมกฎหมาย อว.pdf