คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

sop63_compressed.pdf

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 (กำลังดำเนินการ)

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปีสำนักงานอธิการบดี 2563_compressed.pdf
แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับสมบูรณ์.pdf
หนังสือรวมกฎหมาย อว.pdf
webportal16200097485.pdf
แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี.pdf
โครงการจ้างงานเด็กจบการศึกษาใหม่.pdf
3. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่.pdf