โครงสร้างองค์กร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจพื้นฐาน

หน่วยงาน
สนับสนุนการดำเนิน
งานตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
การจัดการศึกษา
ตามยุทธศาสตร์

5 กอง
4 สำนัก- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา
- สำนักงานบัณฑิตศึกษา
- สำนักงานกฎหมาย
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- สำนักงานประกันคุณภาพ

1 สถาบัน
2 สำนัก
3 ศูนย์

- สถาบันวิจัยพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สำนักงานยุทธศาสตร์
- สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
- ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม
- ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก
- ศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เขตพื้นที่กรุงเทพ
- ศูนย์วิจัยแลพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้้ประกอบการอย่างยั่งยืน

2 สถาบัน
- สถาบันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ