โครงสร้างองค์กร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน
การจัดการศึกษา
ตามยุทธศาสตร์

- สถาบันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักพงษภูวนารถ

- โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี

หน่วยงาน
สนับสนุนการดำเนิน
งานตามยุทธศาสตร์

- สำนักงานยุทธศาสตร์

- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

- ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม

- สถาบันวิจัยพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก

- ศูนย์บูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพื้นที่กรุงเทพ

- ศูนย์วิจัยแลพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้้ประกอบการอย่างยังยื่น

- สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจพื้นฐาน

- สำนักงานบัณฑิตศึกษา

- สำนักงานกฎหมาย

- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

- สำนักงานประกันคุณภาพ

- กองกลาง

- กองคลัง

- กองนโยบายและแผน

- กองบริหารงานบุคคล

- กองพัฒนานักศึกษา