มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ได้บัญญัติไว่ว่ามหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

1) สำนักงานอธิการบดี

2) สำนักงานวิทยาเขต

3) บัณฑิตวิทยาลัย

4) คณะ

5) สถาบัน

6) สำนัก

7) วิทยาลัย

ทั้งนี้ให้สำนักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการของอธิการบดี เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยในกอง สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้กำหนดหน่วยงานย่อยภายในสำนักงานอธิการบดีไว้ดังนี้

1) กองกลาง

2) กองคลัง

3) กองนโยบายและแผน

4) กองบริหารงานบุคคล

5) กองพัฒนานักศึกษา