ปรัชญา

มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จด้วยประสิทธิภาพที่เป็นเลิศ


วิสัยทัศน์

มุ่งสัมฤทธิ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนำไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง


พันธกิจ

สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย