1. โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ (IMSP) สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

2. โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ (IMSP) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน

- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)