แนวปฎิบัติในการจัดทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ

ขั้นตอนการนำเสนอ MOU

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางโดยไม่ต้องขอ Visa และสามารถขอ Visa on Arrival

สถานฑูตต่างประเทศ