บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของคณะศิลปศาสตร์
กับ โรงแรมเนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท หาดจอมเทียน พัทยา

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของคณะศิลปศาสตร์ กับ โรงแรมเนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท หาดจอมเทียน พัทยา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยและโรงแรม มีความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

3. เพื่อร่วมมือดำเนินการด้านสหกิจศึกษา รวมถึงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

4. เพื่อร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย

5. และอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันฯ

วันที่ลงนาม 30 มีนาคม 2565
กำหนดระยะเวลา 5 ปี

7_MOU_โรงแรมเนเชอรัลปาร์ค.pdf