บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ของ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ กับ โรงพยาบาลสัตว์บุญธรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ของ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ กับ โรงพยาบาลสัตว์บุญธรรม

1. ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา

2. ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต

3. ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน

4. ความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

5. ความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ตามที่หน่วยงานทั้งสองเห็นร่วมกัน

6. บุคลากรของโรงพยาบาลสัตว์บุญธรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดได้

วันที่ลงนาม 31 พฤษภาคม 2565
กำหนดระยะเวลา 5 ปี

2_MOU_รพ.สัตว์บุญธรรม.pdf