บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาลูกกุ้งวัยอ่อน (MOU)
ของ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาลูกกุ้งวัยอ่อน (MOU)
ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำงานวิจัยร่วมกันในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศ

2. เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยร่วมกันไปเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

3. เพื่อผลิตนักศึกษาและนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงแก่อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศ

วันที่ลงนาม 1 มีนาคม 2565
กำหนดระยะเวลา 3 ปี

3_MOU_สวทช ศูนย์พันธุวิศวกรรม.pdf