บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของคณะศิลปศาสตร์
กับ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของคณะศิลปศาสตร์ กับ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย มีความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยทางการศึกษา

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาของวิทยาลัย

3. เพื่อร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากร

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

วันที่ลงนาม 18 มีนาคม 2565
กำหนดระยะเวลา 5 ปี

6_MOU_วิทยาลัยพาณิชยการบางนา.pdf