บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของคณะเทคโนโลยีสังคม

กับ บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของคณะเทคโนโลยีสังคม กับ บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้นักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าเรียนรู้ประสบการณ์จาการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

2. เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้บุคลากรของสถานประกอบการได้พัฒนาความรู้และคุณวุฒิเพิ่มขึ้น

3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน

วันที่ลงนาม 14 กุมภาพันธ์ 2565
กำหนดระยะเวลา 3 ปี

2_MOU_บริษัทไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ จำกัด.pdf