บันทึกความเข้าใจ (MOU) ของศูนย์นวัตกรรมและซอฟแวร์ ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศสำนักงานยุทธศาสตร์
กับ บริษัท ไทยเอเยนซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

บันทึกความเข้าใจ (MOU) ของศูนย์นวัตกรรมและซอฟแวร์ ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศสำนักงานยุทธศาสตร์ กับ บริษัท ไทยเอเยนซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและข้อปฏิบัติตามมาตรฐานไอที ระบบบล็อกเชน (Block chainSystems)

วันที่ลงนาม 15 มีนาคม 2565
กำหนดระยะเวลา 3 ปี

5_MOU_บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนี่ยริ่ง จำกัด.pdf