บันทึกความเข้าใจ (MOU) ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

กับ บริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์ 5 บริษัท

บันทึกความเข้าใจ (MOU) ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กับ บริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์ 5 บริษัท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ทางด้านภาษาศาสตร์ ทางด้านโลจิสติกส์ ทางด้านวิศวกรรมเกษตร ทางด้านการบริหารกระบวนการผลิตขององค์กรดังกล่าวข้างต้น ร่วมกัน

3. เพื่อความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งสองฝ่าย

วันที่ลงนาม 24 มกราคม 2565
กำหนดระยะเวลา 4 ปี

1_MOU_บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 5 บริษัท.pdf