บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
กับ บริษัท เฮอร์เลส-สุขสำราญ ยูโรบอทส์ เอเซีย จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม กับ บริษัท เฮอร์เลส-สุขสำราญ ยูโรบอทส์ เอเซีย จำกัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

วันที่ลงนาม 12 พฤษภาคม 2565
กำหนดระยะเวลา 3 ปี

11_MOU_บริษัท เฮอร์เลสสุขสำราญ ยูโรบอท เอเซีย จำกัด.pdf