บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
กับ บริษัท บี.ที. โอโต้พาร์ท จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัท บี.ที. โอโต้พาร์ท จำกัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ และด้านงานวิจัยของอาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติกับบุคลากรของบริษัท

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้นักศึกษาได้มีประสบการฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัทที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการผลิตนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับความต้องการชองบริษัทและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลากรจากบริษัทตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนวิทยาการ ในการช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

3. เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากบุคลากรของบริษัทในการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

วันที่ลงนาม 3 พฤษภาคม 2565
กำหนดระยะเวลา
4 ปี

9_MOU_บริษัท บี.ที.โอโต้พาร์ท จำกัด.pdf