บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
กับ บริษัท ซี แคปซูล คอร์เปอเรชั่น จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม กับ บริษัท ซี แคปซูล คอร์เปอเรชั่น จำกัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

วันที่ลงนาม 9 พฤษภาคม 2565
กำหนดระยะเวลา
3 ปี

10_MOU_บริษัท ซี แคปซูบ คอร์เปอเรชั่น จำกัด.pdf