บันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) ของศูนย์นวัตกรรมและซอฟแวร์
ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศ สำนักงานยุทธศาสตร์ กับ บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

บันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) ของศูนย์นวัตกรรมและซอฟแวร์ ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศ สำนักงานยุทธศาสตร์
กับ บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและข้อปฏิบัติตามมาตรฐานไอที ระบบบล็อกเชน (Block chainSystems)

วันที่ลงนาม 15 มีนาคม 2565
กำหนดระยะเวลา 3 ปี

4_MOA_บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด.pdf