มทร.ตะวันออก จับมือ มทส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์

มทร.ตะวันออก จับมือ มทส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และรองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิศวกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธก อาคารบรรณสาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีรองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณฉัตรชัย สมิตกาญจน์ ประธานบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นการร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อพัฒนาบุคลากรในการวิจัย การจัดฝึกอบรมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทั้งสองสถาบันการศึกษาได้กำหนดกรอบและแนวทางของความร่วมมือ ประกอบด้วย การส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงานแก่บุคลากร จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา โดยใช้ทรัพยากรจากทั้งสองสถาบัน อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้งานในโครงการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองสถาบันบรรลุเป้าหมาย พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองฝ่าย จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษารวมถึงจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา โครงการอื่น ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลารวม 5 ปี นับเริ่มจากวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป