จริยธรรม

กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม

ประมวนจริยธรรม
ข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฎิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติ ข้อควรทำ และข้อไม่ควรทำ
( Do's and Don'ts )

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562