สำนักงานอธิการบดี 

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2565

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานอธิpการบดี ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2565

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2564

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2563

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2562