สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2562

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2563

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2564

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2564