สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี