คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o13.10 ซ้อมแนวปฏิบัติของหน่วยงานภายในสํานักง.pdf

ซักซ้อมแนวปฏิบัติของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ