คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o13.9 ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจ.pdf

ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560