คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o13.7 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจา.pdf

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ