คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o13.6 ซักซ้อมแนวทางการเสนอของบประมาณรายจ่าย.pdf

ซักซ้อมแนวทางการเสนอของบประมาณรายจ่าย

ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก