คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o13.5 ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานและเ.pdf

ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานและเอกสาร

การเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้

กรณีการจัดโครงการฝึกอบรมที่ดำเนินการ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563