การเตรียมความพร้อมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ