คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o13.3 ซักซ้อมแนวปฏิบัติฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเ.pdf

ซักซ้อมแนวปฏิบัติฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจากเงินรายได้

กรณี การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563