หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o27.18.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน พนักงาน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562