มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o42.1_การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม ปี 2563.pdf

การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม ปี 2563