คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o13.1 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติารโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564