หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.1 ประเมินผลกการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ

1) แบบประเมิน 01 สำหรับคณะกรรมการประเมิน

2) แบบประเมิน 02 สำหรับผู้ให้ข้อมูลทั่วไป

3) ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ 2559

1.2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

1) การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2551

2) ข้อบังคับฯ การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานฯ (ฉบับที่ 2)

3) ข้อบังคับฯ การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานฯ (ฉบับที่ 3)

4) ข้อบังคับฯ การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานฯ (ฉบับที่ 4)

5) ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) 2558

6) ข้อบังคับฯการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) 2560

7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการบรรจุบุคคลฯ

8) ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงาน ป.เอก-โท

9) ประกาศฯ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานฯ ตำแหน่งวิชาการ ป.เอก

เป็น ป.โท-ป.เอก (ฉบับที่ 2)

10) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วิธีการ และเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสายวิชาการ

11) การกำหนดกรอบเวลารับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ

12) การกำหนดสาขาวิชาชีพและวุฒิขาดแคลน

13) แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

14) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก-การสอบแข่งขัน

15) ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ จาก ป.เอก เป็นโท เอก (ฉบับที่ 3)

16) สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต่อสัญญาจ้าง

17) สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทดลองงาน 1 ปี

1.3 พนักงานราชการ

1) แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 2559

2) แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ

3) ใบสมัครพนักงานราชการ

4) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9)

5) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ

พ.ศ. 2561

6) ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

7) ระเบียบ ว่าด้วย พนักงานราชการ

8) สัญญาจ้างพนักงานราชการ

9) หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา พนักงานราชการ

10) หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานราชการมทร.ตะวันออก 2561

1.4 ลูกจ้างชั่วคราว

1) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

2) ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

3) ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างฯ เงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562

4) ระเบียบกระทรวงการคลัง การจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562

5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 2561

6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยจ่ายเงินนอกงบประมาณ

7) สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว

8) หนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว

1.5 สรรหาอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก

1) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย วิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

2) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560

3) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

4) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2554


  1. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร

2.1 การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ประจำปี 2562

2.2 คำสั่ง

2.3 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาเพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น

2.4 ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกพ.ศ.2551

2.5 ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

2.6 ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552


  1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

3.1 เลื่อนข้าราชการ

1) ข้อกฎหมายการประเมิน(ข้าราชการ)

2) ประกาศ ก.พ.อ.การประเมิน53

3) สกอ.54การประเมินและเลื่อนเงินเดือนฯ

4) ข้อบังคับ ม.ประเมิน 54

5) ข้อบังคับ ม.ประเมิน ฉ.2 57

6) ประกาศม.สมรรถนะ54

7) ประกาศ ม.แบบประเมิน54

8) ประกาศม. ระดับประเมิน54

9) ข้อบังคับฯการประเมินเลื่อน ฉ.32560

10) ประกาศ ก.พ.อ.การเลื่อน 53

11) ประกาศ ก.พ.อ.การเลื่อน 54

12) ประกาศ ก.พ.อ.การเลื่อน ฉ.2 56

13) ประกาศ ก.พ.อ.การเลื่อน ฉ.3 57

14) สกอ.54 การประเมินและเลื่อนเงินเดือนฯ

15) สกอ.60 ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง

16) กฎ ก.พ.อ. เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงข้าราชการ 58

17) กฎ ก.พ.อ. เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงข้าราชการ ฉ.260

18) กฎ ก.พ.อ. ข้าราชการได้รับเงินเดือน 54

19) กฎ ก.พ.อ. ข้าราชการได้รับเงินเดือน ฉ.2 58

20) กฎ ก.พ.อ. ข้าราชการได้รับเงินเดือน ฉ.3 58

21) กฎ ก.พ.อ. ข้าราชการได้รับเงินเดือน ฉ.4 60

22) ข้อบังคับ ม.การเลื่อน 54

23) ข้อบังคับ ม.การเลื่อนข้าราชการ ฉ.2 58

24) ประกาศ ม.แบ่งกลุ่มวงเงินและบริหารวงเงิน 57

25) หลักเกณฑ์บริหารวงเงิน0.1ข้าราชการ

26) ประกาศ ม.แบ่งกลุ่มวงเงิน ฉ.2 61

27) แบบสรุปข้อมูลการลา

28) แบบหมายเลข1-2

3.2 เลื่อนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

1) ประกาศ ก.พ.อ.การประเมิน53

2) สกอ.54การประเมินและเลื่อนเงินเดือนฯ

3) ข้อบังคับ ม.ประเมิน 54

4) ข้อบังคับ ม.ประเมิน ฉ.2 57

5) ประกาศม.สมรรถนะ54

6) ประกาศ ม.แบบประเมิน54

7) ประกาศม. ระดับประเมิน54

8) ข้อบังคับฯประเมินพนักงานในสถาบัน58

9) ขั้นต่ำขั้นสูงตามวุฒิ,ฐานคำนวณใหม่

10) ข้อบังคับฯการประเมินเลื่อนฉ.32560

11) แบบสรุปข้อมูลการลา

12) แบบหมายเลข 1-2 พนักงานในสถาบัน

13) ข้อกฎหมายการประเมิน(พนักงานในสถาบัน)

14) ประกาศม.วงเงินเลื่อน พนส.14 พ.ย.61

3.3 เลื่อนพนักงานราชการ

1) แนวทางการประเมิน(5ก.พ.47)

2) แนวทางประเมิน(28ก.พ.54)

3) ค่าตอบแทน (28ก.พ.54)

4) ค่าตอบแทนค่าครองชีพตั้งแต่1ต.ค.57 ฉ.7 (26ม.ค.58)

5) ค่าตอบแทนตั้งแต่1ธ.ค.57 ฉ.8 (24มี.ค.58)

6) เกณฑ์ร้อยละในการคำนวณเลื่อน(14ก.ย.54)

7) ประกาศ ม.เกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ(23ก.ค.53)

8) ค่าตอบแทนตั้งแต่15พ.ค.61ฉ.9(15พ.ค.61)

9) คำแนะนำพนักงานราชการ

10) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

11) แบบกำหนดภาระงานของคณาจารย์ประจำ (พนักงานราชการ)

12) แบบสรุปข้อมูลการลา

13) แบบหมายเลข1-2พนักงานราชการ

14) ประเมินเลื่อนเงิน1ต.ค.61

3.4 เลื่อนลูกจ้างประจำ

1) คำแนะนำ ลจปจ.1เม.ย.62

2) ระเบียบ กค การเลื่อนขั้น2544

3) (ว90)หลักเกณฑ์การประเมิน

4) (ว97)หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นระบบใหม่

5) ประกาศมหาลัยฯหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน2554

6) (ว337)คุณสมบัติและอัตราค่าจ้าง

7) (ว47)อัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง1ธ.ค.57เป็นต้นไป

8) (ว27)ค่่าจ้างสูงกว่่าขั้นสูง

9) แบบประเมินประสิทธิภาพ

10) แบบสรุปข้อมูลการลา

11) แบบหมายเลข1-4ลูกจ้างประจำ


4. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

1) ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน พ.ศ.2549

2) ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

3) ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน พนักงาน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

เพื่อรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น พ.ศ.2562