การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43.4_มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.pdf

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี