การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43.3_ประกาศมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.pdf

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก