ระเบียบ

ลงวันที่

มีผลบังคับใช้

ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนใน.pdf

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

21 กรกฎําคม 2566

16 กรกฎาคม 2563

19 มีนาคม 2550