ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 2565.pdf
rmutto_031 ระเบียบฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต พศ2564pdf.pdf
rmutto_031 ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ พศ2564pdf.pdf

27 กันยายน 2565

12 มีนาคม 2564

12 มีนาคม 2564

18 การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2563.pdf
19 หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ (IMSP) สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2563.pdf
20 การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 .pdf

17 กันยายน 2563

17 กันยายน 2563

16 พฤศจิกายน 2563

21 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน พ.ศ.2563.pdf
26 การรับ-จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563.pdf
28 การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการใช้รถประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2563.pdf

16 มกราคม 2563

16 กรกฎาคม 2563

20 ตุลาคม 2563

14 การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
15 การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
16 การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 .pdf

13 กรกฎาคม 2562

19 กรกฎาคม 2562

31 กรกฎาคม 2562

24 การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2562 .pdf
8 การบริหารงบประมารายจ่ายงบกลางรายการสำรองเงินจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561.pdf
10 การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf

28 พฤศจิกายน 2562

13 มิถุนายน 2561

11 เมษายน 2561

9 การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560.pdf

16 พฤษภาคม 2560

11 การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf

23 กุมภาพันธ์ 2560

12 การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf

8 กันยายน 2559

13 การบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559.pdf
1 กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558.PDF
23 การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ พ.ศ.2554.pdf

11 พฤศจิกายน 2559

31 มีนาคม 2558

5 กรกฎาคม 2554

5 เงินรายได้ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552.pdf
6 การรับ-การจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2550.pdf
25 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2550.pdf

26 สิงหาคม 2552

12 ตุลาคม 2550

19 มีนาคม 2550

27 การรับ-จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคสมทบ พ.ศ.2550.pdf
2 การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549.pdf
7 การบริหารงบประมาณ ฉบับที่ 1 - 6.pdf

25 มิถุนายน 2550

16 พฤษภาคม 2549

15 สิงหาคม 2548