0392 rmutto_131 ระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมบัณ.pdf

อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับนที่ 2)
2566

rmutto_ระเบียบ-ว่าด้วย-อัตราค่าธรรมเนียม-ระดับ.pdf

อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในการจัดการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ
2566

rmutto_065 ระเบียบฯ ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พศ2564pdf.pdf

24 มีนาคม 2566

24 มีนาคม 2566

4 กุมภาพันธ์ 2564

rmutto_065 ระเบียบฯ ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พศ2564pdf.pdf
rmutto_117 แจ้งเวียน ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงานกิจกรรมเพื่อการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย พศ2564pdf.pdf
การเงิน rmutto_113 ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการพื้นที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พศ2564pdf.pdf

26 มกราคม 2564

25 มกราคม 2564

25 มิถุนายน 2564

ระเบียบ มทร.ตอ. ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้.pdf

การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก
พ.ศ.2563

30 สิงหาคม 2564

30 สิงหาคม 2564

17 กันยายน2563