ระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตและผลก.pdf

การเทียบโอนหน่วยกิต
และผลการศึกษา
พ.ศ. 2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบันฑิตศึกษา
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
พ.ศ. 2565

1. ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. 2565.pdf

28 เมษายน 2566

19 ธันวาคม 2565

19 กันยายน 2565

2. ระเบียบ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติจักรพงษภูวนารถ 2565.pdf
3. ระเบียบ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2565.pdf
1. ระเบียบ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2565.pdf

19 กันยายน 2565

19 กันยายน 2565

25 สิงหาคม 2565

2. ระเบียบ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2565.pdf
3. ระเบียบ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาสุขภาพโลก พ.ศ.2565.pdf

25 สิงหาคม 2565

25 สิงหาคม 2565

14 มกราคม 2565

19 พฤศจิกายน 2564

17 กันยายน 2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

16 กรกฎาคม 2563

5 กุมภาพันธ์ 2563

3 มิถุนายน 2556

30 เมษายน 2553

30 เมษายน 2551

13 พฤศจิกายน 2550