ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการ.pdf

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการบริหารงานในลักษณะโครงการ 2566

ประกาศ เรื่องการจำแนกงบประมาณประเภทรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565.pdf
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร งบประมาณเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565.pdf
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ตามการจำแนกประเภทงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

23 กันยายน 2565

23 กันยายน 2565

23 กันยายน 2565

20 มิถุนายน 2565

30 พฤศจิกายน 2564

30 พฤศจิกายน 2564

7 เมษายน 2564

28 กุมภาพันธ์ 2563

10 กรกฎาคม 2563

25 กันยายน 2563

25 กันยายน 2563

29 กรกฎาคม 2563

29 กรกฎาคม 2563

17 มิถุนายน 2563

10 กรกฎาคม 2563