กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 2566.pdf

กำหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่าย
เงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
2566

14 พฤษภาคม 2564

23 กันยายน 2564

31 สิงหาคม 2564

31 สิงหาคม 2564

31 สิงหาคม 2564

12 มกราคม 2564

21 สิงหาคม 2563

21 สิงหาคม 2563

28 กุมภาพันธ์ 2563

22 มกราคม 2563

8 พฤษภาคม 2563

21 สิงหาคม 2563

10 กรกฎาคม 2563

20 มกราคม 2563

10 กรกฎาคม 2563

13 มกราคม 2563

13 มกราคม 2563

25 กันยายน 2563

25 กันยายน 2563

25 กันยายน 2563

8 พฤษภาคม 2563

8 พฤษภาคม 2563

14 สิงหาคม 2563

24 กรกฎาคม 2563

3 มกราคม 2563

20 กรกฎาคม 2563

6 ธันวาคม 2562

4 เมษายน 2557

10 มิถุนายน 2557

16 พฤษภาคม 2556

23 กุมภาพันธ์ 2554