ประกาศ

ลงวันที่

มีผลบังคับใช้

การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

29 พฤศจิกายน 2564

30 พฤศจิกายน 2564