ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565.pdf

ลงวันที่ 27 กันยายน 2565

ขบค - งบประมาณ 2.pdf

ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

ขบค - งบประมาณ 3.pdf

การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562