หลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ประกาศกระทรวงการแบ่งส่วนราชการใน มทร.ตะวันออก พ.ศ. 2550.pdf

โครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ มติสภาฯ ครั้งที่ 27-2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค. 2560

กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการใน มทร.ตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549

ข้อบังคับฯ-ว่าด้วย-หลักเกณฑ์การจัดตั้งฯ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้วยงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562