ประชุมวิชาการเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง ปขมท. ครั้งที่ 1
"Cuast middle management network"

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น.

อาจารย์ วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง ปขมท. ครั้งที่ 1
"Cuast middle management network"
(Building Resilient and Ethical Leadership for Sustainable Growth)

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี
ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)