โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย
ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
เวลา 07.00 น.

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรภายใต้สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567

โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
อธิการบดี
เป็นประธานในครั้งนี้

ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก