ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
เวลา 15.30 น.

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1/2567
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Appication)